Clip Co-Op Edu

หน้าแรก / เกี่ยวกับสหกิจ : คลิปวีดีโองานสหกิจฯ

คลิปวีดีโอ งานสหกิจศึกษา (บางคลิปอยู่ระหว่างการปรับปรุง)

18 / ก.ค. / 2560 - โครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย

โครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย
"โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที ๔"
ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารระพี สาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

รวมคลิปทั้งหมด 9 คลิป

26 / ส.ค. / 2559 - งานวันสถานประกอบการพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่14 (2559)

โครงการประชุมสัมมนา "วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ครั้งที่ ๑๔
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10 / ส.ค. / 2559 - คัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 27 (2558-59)

คัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๒๗
ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารระพีสาคริก ม.เกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

รวมคลิปทั้งหมด 3 คลิป


สำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 7
ศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา
ฝ่ายบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 02 942 8200 ต่อ 618207

M เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง