คู่มือสหกิจ

Û คู่มือสหกิจ

►หลักสูตรสหกิจศึกษาของ มก.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดระบบการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา จะประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษา และ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษามีระยะเวลาเท่ากับ  16 สัปดาห์หรือตลอดระยะเวลา 4 เดือน โดยแบ่งการปฏิบัติงานเป็น 2 ช่วง คือภาคต้นจะปฏิบัติงานระหว่างเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน และภาคปลาย จะปฏิบัติงานระหว่างเดือน มกราคม – พฤษภาคม ของแต่ละปีการศึกษา

 1. การจัดภาคการศึกษาสหกิจศึกษาเริ่มตั้งแต่ภาคปลายของนิสิตชั้นปีที่ 3  , ภาคต้น และ/หรือ ภาคปลายของนิสิต ชั้นปีที่ 4 ซึ่งคณะวิชาจะต้องกำหนดภาคการศึกษาที่นิสิตจะต้องไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไว้ในแผนการเรียนซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละคณะวิชา
 2. กำหนดให้นิสิตสหกิจศึกษาจะต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานอย่างน้อย  16 สัปดาห์ หรือตลอดระยะเวลา 4 เดือน
 3. สำหรับคณะวิชาที่มีการบรรจุรายวิชาสหกิจศึกษาในหลักสูตรแล้ว รายวิชา   สหกิจศึกษามีค่าเท่ากับ  6-9 หน่วยกิต
  ชั้นปี ภาคต้น ภาคปลาย
  ปีที่ 1 - -
  ปีที่ 2 - -
  ปีที่ 3 - ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 16   สัปดาห์          
  ปีที่ 4 ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 16   สัปดาห์ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 16   สัปดาห์       


  หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบสหกิจศึกษา

 4. 1. คณะกรรมการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบประสานงานระหว่างคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาให้มีความเหมาะสม

  2. คณะทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการประสานงานในการรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ และจัดส่งนิสิตเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เตรียมความพร้อมนิสิต นิเทศงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานและคัดเลือกนิสิตสหกิจดีเด่นระดับคณะวิชา

  3. ศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผลทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับคณะ/วิทยาเขต เบิกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการสหกิจศึกษาให้แก่คณะ ประชาสัมพันธ์และจัดสัมมนาในส่วนเกี่ยวกับโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

►คุณสมบัตินิสิตสหกิจศึกษา

 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
 2. เป็นนิสิตในระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ หรือไม่น้อยกว่า 70 หน่วยกิต และสอบผ่านทุกรายวิชา
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยผิดระเบียบวินัยนิสิต
 4. มีวุฒิภาวะและสามารถพัฒนาตนเองได้ดี

 

 

 

 

 

 

 

 

►บทบาทและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

 1. นิสิตจะต้องปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจและเต็มความสามารถ
 2. ในระหว่างปฏิบัติงานนิสิตจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด
 3. หมั่นฝึกฝนความรู้ทางวิชาการอย่างต่อเนื่องทั้งก่อนไปและระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 4. สุภาพ อ่อนน้อม หลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้งในสถานประกอบการทุกกรณี
 5. ติดต่อและประสานงานให้ข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตนกับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
 6. หากมีปัญหาในการปฏิบัติงานจะต้องรีบแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาโดยทันที
 7. นิสิตจะได้รับการประเมินจากอาจารย์นิเทศงานและพนักงานที่ปรึกษาและให้ส่งรายงานตามวัน เวลาที่กำหนด เพื่อประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

►ประโยชน์ที่นิสิตจะได้รับจากการเข้าร่วมสหกิจศึกษา

 1. ได้รับประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาที่เรียนเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการเรียนในห้องเรียน
 2. เกิดการเรียนรู้เข้าใจระบบงานมากยิ่งขึ้น มีการพัฒนาตนเอง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ และมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ
 3. ส่งผลให้มีผลการเรียนดีขึ้นหลังการปฏิบัติงาน เนื่องด้วยมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้นจากประสบการณ์ การปฏิบัติงานจริง
 4. มีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
 5. เกิดทักษะการสื่อสารข้อมูล (Communication Skills)
 6. สามารถเลือกสายอาชีพได้ถูกต้อง เนื่องจากได้รับทราบความถนัดของตนเองมากขึ้น
 7. สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอาชีพเดียวกัน
 8. ได้ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
 9. สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทำงานที่มากกว่า และมีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนสำเร็จการศึกษา

 

 

 

 

 

►ขั้นตอนการดำเนินงานสหกิจศึกษา

 1. กำหนดภาคการศึกษาสหกิจศึกษา ภาคต้น ภาคปลาย  ในแต่ละปีการศึกษา
 2. คัดเลือกสถานประกอบการ พร้อมเสนอรายละเอียดให้นิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ
 3. รับสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา นิสิตจะต้องที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด   โดยยื่นแบบคำร้องที่คณะเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา และปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของแต่ละคณะกำหนด  ทั้งนี้คณะจะเป็นผู้คัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
 4. คณะดำเนินการเตรียมความพร้อมนิสิต
 5. การเลือกตำแหน่งงานและสถานประกอบการ
 6. การเขียนใบสมัครและประวัติส่วนตัว
 7. การนำเสนอโครงการและผลงาน
 8. การเขียนรายงานวิชาการ ฯลฯ
 9. ส่งใบสมัครนิสิตให้คณะที่ตนสังกัดอยู่ เพื่อติดต่อประสานงานและส่งให้สถานประกอบการพิจารณาคัดเลือก
 10. จัดส่งนิสิตสหกิจศึกษาไปยังสถานประกอบการพร้อมเอกสารต่างๆ
 11. จัดอาจารย์นิเทศ เพื่อนิเทศงานนิสิตระหว่างการปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ
 12. สัมมนาภายหลังจากการปฏิบัติงาน
 13. ประเมินผล
 14. คัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 15. มอบหนังสือรับรองให้แก่นิสิตที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

►สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 2559 < 2558

ผู้สนใจสอบถาม หรือ ขอรับแบบฟอร์มใดๆ กรุณาติดต่อได้ที่ ศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา อาคาร ศร.1(ห้อง105)
email : regtdk@ku.ac.th     |    หมายเลขโทรศัพท์ : 02-942 820 0    ต่อ 1083-4


สำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 7
ศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา
ฝ่ายบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 02 942 8200 ต่อ 618207

M เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง