“วันสหกิจศึกษาไทย” ครั้งที่ 7

เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม