โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา

"การศึกษาดูงานสหกิจศึกษานานาชาติ
...ทางเลือกเพื่อการแข่งขันในเวทีโลก"

เมื่อวันจันทร์ที่ 22-24 สิงหาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จ.ขอนแก่น