manual

แผนผังเว็บไซต์

 

x หน้าแรก

  • ข่าวประชาสัมพันธ์


  • ] เกี่ยวกับสหกิจ

  • สหกิจศึกษาคืออะไร
  • ความเป็นมาของสหกิจศึกษา
  • วัตถุประสงค์ของโครงการ
  • สหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ลักษณะงานสหกิจศึกษา


  • Û คู่มือสหกิจ
  • หลักสูตรสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • คุณสมบัตินิสิตสหกิจศึกษา
  • บทบาทและความรับผิดชอบของนิสิตสหกิจศึกษาในการปฏิบัติงาน
  • ประโยชน์ที่นิสิตจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
  • ขั้นตอนการดำเนินงานสหกิจศึกษา


  • c ดาวน์โหลดฟอร์ม
  • แบบฟอร์มสำหรับนิสิต
  • แบบฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการ
  • แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์ / เจ้าหน้าที่


  • S ติดต่อเรา
    อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ห้อง 105 ชั้น 1
    ศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา
    ฝ่ายบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    หมายเลขโทรศัพท์ 02 942 8200 ต่อ 1083 หรือ 1084

    M เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง