c ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

   
 

สำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่

  :: แบบขอยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อนิเทศงานสหกิจศึกษา TH | EN
  :: แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนิสิตสหกิจศึกษา TH | EN
  :: แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา TH | EN
  :: แบบประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษา TH | EN
  :: แบบแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติงาน TH | EN
  :: MOU Mccann Worldwide TH
       
       
       
       
       
       
อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ห้อง 105 ชั้น 1
ศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา
ฝ่ายบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 02 942 8200 ต่อ 1083 หรือ 1084

M เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง