manual

S ติดต่อเรา

ศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษา
สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก 
เลขที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เบอร์โทร 02 942 8200 ต่อ 618207
o แผนที่คลิ๊กเพื่อชมภาพขนาดใหญ่ 

K บุคลากรศูนย์

คลิ๊กเพื่อชมภาพขนาดใหญ่

 

อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ห้อง 105 ชั้น 1
ศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา
ฝ่ายบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 02 942 8200 ต่อ 1083 หรือ 1084

M เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง