CO-OP :: Reward

\ กิจกรรมศูนย์สหกิจศึกษา
โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา
"เรื่อง การติดตามผลอาจารย์นิเทศ การดำเนินงานสหกิจศึกษา
และศึกษาเปรียบเทียบเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[2 มีนาคม 60]
ดูทั้งหมด
       
coopsmeeting14_2016
โครงการประชุมสัมมนา
"วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษา
พบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ครั้งที่ 14

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[26 กันยายน 59]
ดูทั้งหมด
       

โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา
"สหกิจศึกษานานาชาติ...ทางเลือกเพื่อการแข่งขันในเวทีโลก"
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

[22-24 สิงหาคม 59]
ดูทั้งหมด
     
คัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 27
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก  ม.เกษตรศาสตร์

[10 สิงหาคม 59]
ดูทั้งหมด
       
วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
[6 มิถุนายน 59]
ดูทั้งหมด
     

โครงการประชุมสัมมนา
"วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษา
พบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ครั้งที่ 13

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[1 กันยายน 58]
ดูทั้งหมด
       

สหกิจนานาชาติ
ณ ห้องนนทรี 1 KU HOME
[17 กันยายน 58]
ดูทั้งหมด
       

คัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารระพีสาคริก  ม.เกษตรศาสตร์
[19 มิถุนายน 58]
ดูทั้งหมด
       


\ ข่าวประชาสัมพันธ์

  10 มี.ค. 51
นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2550
  04 ก.พ. 51
โครงการจัดประชุมสัมมนา "วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่6"
  29 ม.ค. 51
ประมวลภาพโครงการสัมมนา"บุคลากรเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายและบทบาทและเทคนิคการนิเทศงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"
  07 ม.ค. 51
โครงการสัมมนา “บทบาทและเทคนิคการนิเทศงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
  07 ม.ค. 51
โครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  11 ธ.ค. 50
ประมวลภาพคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  06 ธ.ค. 50
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  30 ส.ค. 50
ประมวลภาพกิจกรรมสัมมนาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษา มก. ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท
  19 ก.ค. 50
ประมวลภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ
  18 ก.ค. 50
คำสั่งที่ 2177/2550 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ดูข่าวย้อนหลัง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 
 

อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ห้อง 105 ชั้น 1
ศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา
ฝ่ายบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 02 942 8200 ต่อ 1083 หรือ 1084

M เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง