CO-OP :: Reward

\ กิจกรรมศูนย์สหกิจศึกษา
โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา
"เรื่อง การติดตามผลอาจารย์นิเทศ การดำเนินงานสหกิจศึกษา
และศึกษาเปรียบเทียบเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[2 มีนาคม 60]
ดูทั้งหมด
       
coopsmeeting14_2016
โครงการประชุมสัมมนา
"วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษา
พบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ครั้งที่ 14

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[26 กันยายน 59]
ดูทั้งหมด
       

โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา
"สหกิจศึกษานานาชาติ...ทางเลือกเพื่อการแข่งขันในเวทีโลก"
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

[22-24 สิงหาคม 59]
ดูทั้งหมด
     
คัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 27
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก  ม.เกษตรศาสตร์

[10 สิงหาคม 59]
ดูทั้งหมด
       
วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
[6 มิถุนายน 59]
ดูทั้งหมด
     

โครงการประชุมสัมมนา
"วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษา
พบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ครั้งที่ 13

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[1 กันยายน 58]
ดูทั้งหมด
       

สหกิจนานาชาติ
ณ ห้องนนทรี 1 KU HOME
[17 กันยายน 58]
ดูทั้งหมด
       

คัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารระพีสาคริก  ม.เกษตรศาสตร์
[19 มิถุนายน 58]
ดูทั้งหมด
       


\ ข่าวประชาสัมพันธ์

  24 พ.ย. 51
ประมวลภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานของเครือข่ายสหกิจศึกษาสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน
  18 พ.ย. 51
ประมวลภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานของราชภัฏเพชรบุรี
  30 ต.ค. 51
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  18 ก.ย. 51
ประมวลภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  29 ส.ค. 51
ประมวลภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานการบริหารจัดการโครงการสหกิจศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2551
  18 ส.ค. 51
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  30 มิ.ย. 51
ประมวลภาพคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันพุธ ที่ 25 มิถุนายน 2551
  12 พ.ค. 51
ประมวลภาพคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  30 เม.ย. 51
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการสหกิจศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  18 มี.ค. 51
ประมวลภาพ"วันสถานประกอบการพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ครั้งที่ 6
 
ดูข่าวย้อนหลัง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 
 

อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ห้อง 105 ชั้น 1
ศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา
ฝ่ายบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 02 942 8200 ต่อ 1083 หรือ 1084

M เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง