CO-OP :: Reward

\ กิจกรรมศูนย์สหกิจศึกษา
โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา
"เรื่อง การติดตามผลอาจารย์นิเทศ การดำเนินงานสหกิจศึกษา
และศึกษาเปรียบเทียบเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[2 มีนาคม 60]
ดูทั้งหมด
       
coopsmeeting14_2016
โครงการประชุมสัมมนา
"วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษา
พบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ครั้งที่ 14

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[26 กันยายน 59]
ดูทั้งหมด
       

โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา
"สหกิจศึกษานานาชาติ...ทางเลือกเพื่อการแข่งขันในเวทีโลก"
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

[22-24 สิงหาคม 59]
ดูทั้งหมด
     
คัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 27
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก  ม.เกษตรศาสตร์

[10 สิงหาคม 59]
ดูทั้งหมด
       
วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
[6 มิถุนายน 59]
ดูทั้งหมด
     

โครงการประชุมสัมมนา
"วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษา
พบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ครั้งที่ 13

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[1 กันยายน 58]
ดูทั้งหมด
       

สหกิจนานาชาติ
ณ ห้องนนทรี 1 KU HOME
[17 กันยายน 58]
ดูทั้งหมด
       

คัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารระพีสาคริก  ม.เกษตรศาสตร์
[19 มิถุนายน 58]
ดูทั้งหมด
       


\ ข่าวประชาสัมพันธ์

  04 ก.ย. 55
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การนิเทศงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมยุพา วีระไวทยะ คณะศึกษาศาสตร์
  30 ก.ค. 55
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศ วันที่21–23ส.ค55 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา
  21 พ.ค. 55
ขอเชิญร่วมงาน วันสหกิจศึกษาไทย ๒๕๕๕ ในวันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ สามาถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่
  08 พ.ค. 55
ประมวลภาพวันสถานประกอบการในโครงการสหกิจศึกษาพบผู้บริหาร มก.ครั้งที่ 10
  08 พ.ค. 55
เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การเตรียมความพร้อมของบัณฑิตไทยสู่การทำงานในประชาคมอาเซียน โดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
  04 พ.ค. 55
ใบปลิวข่าว "วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ครั้งที่ 10
  30 เม.ย. 55
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น ปี 2555 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  05 ส.ค. 54
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาบุคลากรเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3
  08 ก.ค. 54
การประกวดผลงานสหกิจศึกษา รางวัลดีเลิศ ประเภทโครงการสหกิจศึกษา กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ
  07 ก.ค. 54
รายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษารุ่นที่ 1-17
 
ดูข่าวย้อนหลัง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 
 

อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ห้อง 105 ชั้น 1
ศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา
ฝ่ายบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 02 942 8200 ต่อ 1083 หรือ 1084

M เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง