CO-OP :: Reward

\ กิจกรรมศูนย์สหกิจศึกษา
โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา
"เรื่อง การติดตามผลอาจารย์นิเทศ การดำเนินงานสหกิจศึกษา
และศึกษาเปรียบเทียบเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[2 มีนาคม 60]
ดูทั้งหมด
       
coopsmeeting14_2016
โครงการประชุมสัมมนา
"วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษา
พบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ครั้งที่ 14

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[26 กันยายน 59]
ดูทั้งหมด
       

โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา
"สหกิจศึกษานานาชาติ...ทางเลือกเพื่อการแข่งขันในเวทีโลก"
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

[22-24 สิงหาคม 59]
ดูทั้งหมด
     
คัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 27
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก  ม.เกษตรศาสตร์

[10 สิงหาคม 59]
ดูทั้งหมด
       
วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
[6 มิถุนายน 59]
ดูทั้งหมด
     

โครงการประชุมสัมมนา
"วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษา
พบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ครั้งที่ 13

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[1 กันยายน 58]
ดูทั้งหมด
       

สหกิจนานาชาติ
ณ ห้องนนทรี 1 KU HOME
[17 กันยายน 58]
ดูทั้งหมด
       

คัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารระพีสาคริก  ม.เกษตรศาสตร์
[19 มิถุนายน 58]
ดูทั้งหมด
       


\ ข่าวประชาสัมพันธ์

  22 มิ.ย. 58
ขอเชิญเข้าประชุมกับผู้เชี่ยวชาญจาก EU และ สกอ. ภายใต้กรอบ PDSF
  17 มิ.ย. 58
ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตสหกิจศึกษา สถาบันนวัตกรรม จ.ปทุมธานี บ. ทีโอที จำกัด (มหาชน)
  08 มิ.ย. 58
คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2558
  10 มี.ค. 58
Download แบบฟอร์มกรอกข้อมูลนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26
  06 ต.ค. 57
Download แบบฟอร์มกรอกข้อมูลนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 25
  17 ก.พ. 57
แบบฟอร์มข้อมูลอาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษาและข้อมูลการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกปฎิบัติสหกิจศึกษา
  03 ธ.ค. 56
Download โครงการ และแบบตอบรับ “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” รุ่นที่ 2
  21 มิ.ย. 56
กรอกข้อมูลนิสิตที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา มก. รุ่นที่ 23
  18 เม.ย. 56
ประมวลภาพ "วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ครั้งที่ 11
  22 ก.พ. 56
โครงการความร่วมมือทางการศึกษาและพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างบริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ดูข่าวย้อนหลัง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 
 

อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ห้อง 105 ชั้น 1
ศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา
ฝ่ายบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 02 942 8200 ต่อ 1083 หรือ 1084

M เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง