CO-OP :: Reward

\ กิจกรรมศูนย์สหกิจศึกษา
โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา
"เรื่อง การติดตามผลอาจารย์นิเทศ การดำเนินงานสหกิจศึกษา
และศึกษาเปรียบเทียบเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[2 มีนาคม 60]
ดูทั้งหมด
       
coopsmeeting14_2016
โครงการประชุมสัมมนา
"วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษา
พบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ครั้งที่ 14

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[26 กันยายน 59]
ดูทั้งหมด
       

โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา
"สหกิจศึกษานานาชาติ...ทางเลือกเพื่อการแข่งขันในเวทีโลก"
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

[22-24 สิงหาคม 59]
ดูทั้งหมด
     
คัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 27
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก  ม.เกษตรศาสตร์

[10 สิงหาคม 59]
ดูทั้งหมด
       
วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
[6 มิถุนายน 59]
ดูทั้งหมด
     

โครงการประชุมสัมมนา
"วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษา
พบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ครั้งที่ 13

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[1 กันยายน 58]
ดูทั้งหมด
       

สหกิจนานาชาติ
ณ ห้องนนทรี 1 KU HOME
[17 กันยายน 58]
ดูทั้งหมด
       

คัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารระพีสาคริก  ม.เกษตรศาสตร์
[19 มิถุนายน 58]
ดูทั้งหมด
       


\ ข่าวประชาสัมพันธ์

  19 ก.ย. 48
ประมาลภาพการศึกษาดูงานที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  14 ก.ย. 48
เอกสารประกอบคำบรรยาย เรื่อง ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน โดย คุณพิมพ์จันทร์ เทียมเศวต ผู้จัดการกองพัฒนาและฝึกอบรม งานบริการสนามบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  13 ก.ย. 48
งานนำเสนอ "สหกิจศึกษาเพื่อการพัฒนานิสิตที่ยั่งยืน" โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
  13 ก.ย. 48
งานนำเสนอโครงการสหกิจศึกษาสัญจรและดูงาน "นโยบายสหกิจศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
  13 ก.ย. 48
เอกสารประกอบการสัมนาโครงการสหกิจศึกษาสัญจรและดูงานที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียตริ จ.สกลนคร
  07 ก.ย. 48
รายนามสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1-5 (MS Excel: 68 KB)
  07 ก.ย. 48
ใบลงรายชื่อนิสิตที่มีความประสงค์จะฝึกงานที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (pdf)
  07 ก.ย. 48
ตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการสหกิจศึกษา (วิทยาเขตศรีราชา) (pdf)
  07 ก.ย. 48
ประกาศรับสมัครนิสิตที่ประสงค์จะฝึกงานที่บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) ปีการศีกษา 2548
  07 ก.ย. 48
โครงการสหกิจศึกษาสัญจร ที่วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2548
 
ดูข่าวย้อนหลัง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 
 

อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ห้อง 105 ชั้น 1
ศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา
ฝ่ายบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 02 942 8200 ต่อ 1083 หรือ 1084

M เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง