CO-OP :: Reward

\ กิจกรรมศูนย์สหกิจศึกษา

  โครงการประชุมสัมมนา
"วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ครั้งที่ ๑๕)"

ณ ห้องประชุมกําพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[1 กันยายน ๒๕๖๐]
ดูทั้งหมด
       
  โครงการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๒๘
"โครงการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่นและดีเยี่ยม รุ่นที่ ๒๘"
ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารระพี สาคริก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[๔ สิงหาคม ๒๕๖๐]
ดูทั้งหมด
       
  โครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย
"โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที ๔"
ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารระพี สาคริก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐]
ดูทั้งหมด
       โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา
"เรื่อง การติดตามผลอาจารย์นิเทศ การดำเนินงานสหกิจศึกษา
และศึกษาเปรียบเทียบเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[๒ มีนาคม ๒๕๖๐]
ดูทั้งหมด
       
coopsmeeting14_2016
โครงการประชุมสัมมนา
"วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษา
พบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ครั้งที่ ๑๔

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒
อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[๒๖ กันยายน ๒๕๕๙]
ดูทั้งหมด
       

โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา
"สหกิจศึกษานานาชาติ...ทางเลือกเพื่อการแข่งขันในเวทีโลก"
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

[๒๒-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙]
ดูทั้งหมด
     
คัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๒๗
ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารระพีสาคริก  ม.เกษตรศาสตร์

[๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙]
ดูทั้งหมด
       
วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ ๗
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
[๖ มิถุนายน ๒๕๕๙]
ดูทั้งหมด
     

โครงการประชุมสัมมนา
"วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษา
พบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ครั้งที่ ๑๓

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[๑ กันยายน ๒๕๕๘]
ดูทั้งหมด
       

สหกิจนานาชาติ
ณ ห้องนนทรี ๑ KU HOME
[๑๗ กันยายน ๒๕๕๘]
ดูทั้งหมด
       

คัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๒๖
ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารระพีสาคริก  ม.เกษตรศาสตร์
[๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘]
ดูทั้งหมด
       


\ ข่าวประชาสัมพันธ์

  27 ก.ย. 48
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานเพื่อปฏิบัติงานโาครงการสหกิจศึกษา ณ บริษัท ฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  20 ก.ย. 48
ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่บริษัท พีรพัฒน์ เคมี อุตสาหกรรม จำกัด
  20 ก.ย. 48
ประมวลภาพโครงการสหกิจศึกษาสัญจรและศึกษาดูงาน "ผู้บริหารโครงการสหกิจศึกษาพบคณะและวิทยาเขต" ครั้งที่ 3
  19 ก.ย. 48
ประมาลภาพการศึกษาดูงานที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  14 ก.ย. 48
เอกสารประกอบคำบรรยาย เรื่อง ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน โดย คุณพิมพ์จันทร์ เทียมเศวต ผู้จัดการกองพัฒนาและฝึกอบรม งานบริการสนามบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  13 ก.ย. 48
งานนำเสนอ "สหกิจศึกษาเพื่อการพัฒนานิสิตที่ยั่งยืน" โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
  13 ก.ย. 48
งานนำเสนอโครงการสหกิจศึกษาสัญจรและดูงาน "นโยบายสหกิจศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
  13 ก.ย. 48
เอกสารประกอบการสัมนาโครงการสหกิจศึกษาสัญจรและดูงานที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียตริ จ.สกลนคร
  07 ก.ย. 48
รายนามสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1-5 (MS Excel: 68 KB)
  07 ก.ย. 48
ใบลงรายชื่อนิสิตที่มีความประสงค์จะฝึกงานที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (pdf)
 
ดูข่าวย้อนหลัง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 
 

อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ห้อง 105 ชั้น 1
ศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา
ฝ่ายบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 02 942 8200 ต่อ 1083 หรือ 1084

M เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง