CO-OP :: Reward

\ กิจกรรมศูนย์สหกิจศึกษา
โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา
"เรื่อง การติดตามผลอาจารย์นิเทศ การดำเนินงานสหกิจศึกษา
และศึกษาเปรียบเทียบเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[2 มีนาคม 60]
ดูทั้งหมด
       
coopsmeeting14_2016
โครงการประชุมสัมมนา
"วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษา
พบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ครั้งที่ 14

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[26 กันยายน 59]
ดูทั้งหมด
       

โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา
"สหกิจศึกษานานาชาติ...ทางเลือกเพื่อการแข่งขันในเวทีโลก"
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

[22-24 สิงหาคม 59]
ดูทั้งหมด
     
คัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 27
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก  ม.เกษตรศาสตร์

[10 สิงหาคม 59]
ดูทั้งหมด
       
วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
[6 มิถุนายน 59]
ดูทั้งหมด
     

โครงการประชุมสัมมนา
"วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษา
พบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ครั้งที่ 13

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[1 กันยายน 58]
ดูทั้งหมด
       

สหกิจนานาชาติ
ณ ห้องนนทรี 1 KU HOME
[17 กันยายน 58]
ดูทั้งหมด
       

คัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารระพีสาคริก  ม.เกษตรศาสตร์
[19 มิถุนายน 58]
ดูทั้งหมด
       


\ ข่าวประชาสัมพันธ์

  17 ต.ค. 49
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการสหกิจศึกษาระดับคณะ/วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  16 ต.ค. 49
เอกสารประกอบการสัมมนาบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการสหกิจศึกษาระดับคณะ/วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  10 ต.ค. 49
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการสหกิจศึกษาระดับคณะ/วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  21 ก.ย. 49
รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานที่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
  21 ก.ย. 49
รับสมัครนิสิตสหกิจศึกษาเพื่อปฏิบัติงาน ณ บริษัท สตีเบล เอลทรอน จำกัด
  19 ก.ย. 49
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับการตอบรับเข้าฝึกงานที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  28 ส.ค. 49
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2549
  28 ส.ค. 49
จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 1-8
  16 ส.ค. 49
รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าร่วมอบรมและฝึกงานที่ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
  15 ส.ค. 49
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ดูข่าวย้อนหลัง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 
 

อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ห้อง 105 ชั้น 1
ศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา
ฝ่ายบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 02 942 8200 ต่อ 1083 หรือ 1084

M เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง