Search
CO-OP :: Reward

\ กิจกรรมศูนย์สหกิจศึกษา

coopsmeeting14_2016
โครงการประชุมสัมมนา
"วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษา
พบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ครั้งที่ 14

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2
อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[26 กันยายน 59]
ดูทั้งหมด
       

โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษา
"สหกิจศึกษานานาชาติ...ทางเลือกเพื่อการแข่งขันในเวทีโลก"
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จ.ขอนแก่น

[22-24 สิงหาคม 59]
ดูทั้งหมด
     

คัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 27
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพีสาคริก  ม.เกษตรศาสตร์

[10 สิงหาคม 59]
ดูทั้งหมด
       

วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
[6 มิถุนายน 59]
ดูทั้งหมด
     

วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษาพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 13
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[1 กันยายน 58]
ดูทั้งหมด
       

สหกิจนานาชาติ
ณ ห้องนนทรี 1 KU HOME
[17 กันยายน 58]
ดูทั้งหมด
       

นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น รุ่นที่ 26
ณ ชั้น 4 อาคารระพีสาคริก
[19 มิถุนายน 58]
ดูทั้งหมด
       


\ ข่าวประชาสัมพันธ์

  21 ก.ค. 59
ประชาสัมพันธ์รับนิสิตสหกิจศึกษา ณ Robert Bosch Limited
  21 ก.ค. 59
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการของสมาคมสหกิจศึกษาไทย
  11 ก.ค. 59
เพิ่มเติม... รายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจฯ รุ่นที่ 27 ภาคต้น (ส.ค - ธ.ค. 2558)
  11 ก.ค. 59
เพิ่มเติม... รายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจฯ รุ่นที่ 28 ภาคต้น (ม.ค. - เม.ย. 2558)
  05 ก.ค. 59
ประชาสัมพันธ์รับนิสิตสหกิจศึกษา บ.อเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด
  31 พ.ค. 59
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "คณาจารย์นิเทศสหกิจ"
  18 เม.ย. 59
ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตสหกิจศึกษา ณ บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
  29 มี.ค. 59
ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตฝึกงานและสหกิจศึกษา บริษัท ไซแคปท์ จำกัด
  29 มี.ค. 59
ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตสหกิจศึกษา ธนาคาร CIMB
  29 ก.พ. 59
แบบฟอร์กรอกรายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 28 ปีการศึกษา 2558
 
ดูข่าวย้อนหลัง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 
 

ห้อง 105 ชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา
ฝ่ายบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ 02 942 8200 ต่อ 1083 หรือ 1084

M เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง